Logo-Blue
شبنم مسعودی

چالشی به نام تنوع گونه ای

پرورش آبزیان امروز یکی از راهبردهای اساسی در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود. سازمان خوار‌و‌بار جهانی یا فائو نیز در جهت‌دهی کشورها، آن‌ها را به

مطالعه مقاله
فرهنگی و میراثی
شبنم مسعودی

این زنان نامرئی نیستند

بیشتر تاریخ ثبت‌شده‌ی بشری، بستر یک شکاف اطلاعاتی عمیق است و نقش زنان، چه فرهنگی و چه زیستی، در تاریخ نادیده انگاشته شده‌است. وقتی کار

مطالعه مقاله