Logo-Blue

Day: 29 خرداد 1402

زهرا آران

ماهی در قفس به روایت آمار

آیا پرورش ماهی در قفس نیاز غذایی جهان را برآورده می‌کند؟ زمانی که پای تولیدات دریایی و پروتئین به میان می‌آید، جمع‌آوری آمار از اولویت‌های

مطالعه مقاله